-->

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatásról

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az állami támogatásból megvásárolt szociális tűzifa térítésmentes biztosításának feltételeit az alábbiak szerint szabályozta:

 

 

 

Tisztelt Lakosaink!

 

Önkormányzatunk ez évben is állami támogatást kapott a téli szociális tűzifa beszerzéséhez.

A támogatásra való jogosultság megállapítását rendeletben szabályozta, melyről összefoglaló tájékoztatást az alábbiak szerint adunk:

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére 2020-2021  évben a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít.

  

A tűzifajuttatást az a Táborfalva település közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosa, bérlője vagy albérlője igényelheti, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

Jövedelemre tekintet nélkül jogosult az ellátásra aki:

 

        a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

               aa) aktívkorúak ellátásra,

               ab) időskorúak járadékára,

               ac) települési támogatásra jogosult

        b) családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy van,

        c) egyedül élő 65 év feletti

        d) kétszemélyes háztartásban élő személyek, ahol mind két fő 65 év feletti   

 és Táborfalván állandó bejelentett lakcímén  életvitelszerűen  él.

 

Szintén jogosult a támogatásra az a kérelmező, aki a fentiek szerinti feltételeknek nem felel meg, viszont családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori  

 legkisebb összegének  300%-át (85.500  Ft)  feltéve, ha Táborfalván állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik,   életvitelszerűen Táborfalván  tartózkodik. Ebben az esetben jövedelemigazolást szükséges becsatolni!

 

 Egy kérelmező a fent meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybe vételére.

 

 Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra.

 

 A kérelmeket 2020. november l-től 2021. január 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon. A nyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálaton, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról. A tűzifa kiosztása 2021. január hónaptól történik.

 

 A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető. Amennyiben a jogosult a részére biztosított szociális tűzifát értékesíti, úgy ugyanezen juttatás igénylésekor a támogatásból kizárható.

 A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat csak a Belügyminisztérium által megítélt mennyiségű tűzifa erejéig tudja biztosítani.  Ennek kiutalását követően a beérkezett kérelmeket az Önkormányzat csak saját készlete erejéig tudja kielégíteni.

 

Kundra Erika

     jegyző