Pályázati kiírás

Képviselő-testület a Jókai Mór Művelődési Ház és
Könyvtár Igazgatói beosztás ellátásra pályázatot ír ki. A pályázat
beadási határideje: 2018. november 6. A pályázati kiírás az alábbiakban
olvasható.

 

 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór  Művelődési Ház és Könyvtár  igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január  01-től 2023. december 31-ig szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltató jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú  közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség , vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés  a 150/1992. (IX.20.) Korm.rendelet 6/A § és 6/B § alapján.
 •  A felsőfokú közművelődési végzettségnek vagy szakvizsgájának  megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.
 • a 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdés szerinti,  államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
 • Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése
 • megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló terülten intézményvezetői tapasztalat
 • helyismeret
 • saját gépjármű megléte
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),
 • a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az államháztartási és vezetési ismerteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Bertalan polgármester nyújt a 29/382-681 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata címére 2 példányban történő megküldésével (2381 Táborfalva, Köztársaság tér l. ) vagy  
 • Elektronikus úton Tóth Bertalan polgármester részére az onkormanyzat@taborfalva.hu  e-mail címen keresztül
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Jókai Mór Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező és döntésre javaslatot tevő testület ülésére az érvényesen  pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatja. A pályázatokról az igazgatói megbízásról Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.taborfalva.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  www.taborfalva.hu

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázat kiírója három hónapos próbaidőt határoz meg.