Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I. sz. vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozó jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében. Pályázat beadási határideje: 2018. május 31.

 

 

Munkahely címe: 2381 Táborfalva, Iskola u.

A betöltendő munkakör: 1. sz. vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, határozatlanidejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,

- büntetlen előélet,

- B kategóriás jogosítvány,

- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtani iratok, igazolások:

- részletes szakmai és személyes önéletrajz,
-fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
- MOK tagság igazolása,

- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,

- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.
A pályázat benyújtásának módja:  a pályázatot 1 példányban  postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Táborfalva Nagyközség Polgármestere 2381 Táborfalva, Köztársaság tér l.  A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”

Az állás betöltésének időpontja: 2018. augusztus 1
A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk.
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető;
- az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót terhelik;

- a település központi ügyeletbe tartozik

- szükség esetén szolgálati lakás biztosítható
- a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, vagy kinevezi a pályázót közalkalmazottnak.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az álláshely egészségügyi vállalkozás formában történő betöltése.
Egyéb: a Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tóth Bertalan polgármester nyújt a 30/958-8438 telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK internetes portál, Országos Alapellátási Intézet honlap, Táborfalva település honlapja www.taborfalva.hu